Egzaminy FCE


Egzaminy FCE, CAE i CPE składają się z pięciu części (tzw. Papers): Czytanie (Reading), Pisanie (Writing), Zastosowanie struktur językowych (Use of English), Rozumienie ze słuchu (Listening) oraz Egzamin ustny (Speaking). Poszczególne egzaminy różnią się trudnością zadań oraz czasem przeznaczonym na każdą części. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę i elementy egzaminu FCE.

FCE to najbardziej popularny egzamin w kraju i za granicą. Przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym B2 (upper-intermediate), które chcą się swobodnie posługiwać językiem angielskim zarówno na potrzeby edukacji jak i w życiu codziennym. Przed przystąpieniem do egzaminu FCE zalecane jest około 500-600 godzin nauki.

 

Paper 1 Reading
1h

(tekst plus zadania do każdego tekstu):
Część 1 – test wielokrotnego wyboru
Część 2 – dopasowywanie zdań do luk w tekście;
Część 3 – decydowanie, które akapity tekstu zawierają podane informacje

Paper 2 Writing
1h 20min

Część 1 – zadanie obowiązkowe: napisanie listu lub maila na podstawie podanych informacji (120-150 słów)
Część 2 – napisanie tekstu (120 -180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów

Paper 3 Use of English
45min

Część 1 – test wielokrotnego wyboru
Część 2 – uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście
Część 3 – tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 – przekształcanie zdań na podstawie podanych wyrazów

Paper 4 Listening
około 40min

Część 1 – test wielokrotnego wyboru (8 krótkich nagrań)
Część 2 – uzupełnianie zdań (10 zdań)
Część 3 – dopasowywanie podanych informacji do usłyszanych nagrań
(5 krótkich nagrań)
Część 4 – test wielokrotnego wyboru (jedno dłuższe nagranie)

Paper 5 Speaking
14 min

Część 1 – konwersacja z egzaminatorem (wstępne pytania, zapoznanie się)
Część 2 – dłuższa wypowiedź na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 3 – rozmowa w parach na podstawie ilustracji i krótkich wskazówek
Część 4 – dyskusja z egzaminatorem

¹źródło danych: strona British Council

 

< powrót