Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

 

Egzamin z języka obcego nowożytnego składa się z części ustnej i pisemnej.
Wszyscy zdający mogą wybrać między podstawowym i rozszerzonym poziomem egzaminu.

 

POZIOM PODSTAWOWY

Część ustna poziomu podstawowego składa się z dwóch zadań.

1. Zadanie pierwsze to przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych według podanego w zestawie egzaminacyjnym scenariusza. Każda z rozmów jest prowadzona z egzaminatorem i sprawdza umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i użycia czasów przeszłych oraz prostego negocjowania.

2. Zadanie drugie polega na opisaniu ilustracji z wylosowanego zestawu oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa związane z tą ilustracją pytania zadane przez egzaminatora.

Część pisemna sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania prostych tekstów użytkowych.

1. Rozumienie ze słuchu obejmuje dwukrotne odtworzenie trzech krótkich tekstów (mogą to być teksty informacyjne, np. komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, teksty narracyjne) i rozwiązanie związanych z nimi zadań (mogą to być zadania zamknięte – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór).

2. Rozumienie tekstu czytanego to trzy teksty (informacyjne, publicystyczne, narracyjne, literackie) o łącznej długości ok. 1,5 strony A4 i rozwiązanie związanych z nimi zadań (mogą to być zadania zamknięte – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór).

3. Wypowiedź pisemna polega na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści. Krótki tekst użytkowy – bez limitu słów – np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta. Dłuższy tekst użytkowy – 120-150 słów – np. list prywatny, prosty list formalny.

 

POZIOM ROZSZERZONY

Część ustna poziomu rozszerzonego składa się z dwóch zadań.

1. Zadanie pierwsze to przeprowadzenie rozmowy na podstawie materiału stymulującego, który zawiera różnorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp.
Sprawdzane są umiejętności opisu / prezentacji materiału stymulującego, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii.

2. Zadanie drugie polega na prezentacji jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok.2-3 min. Po jej zakończeniu zdający odpowiada na pytania egzaminatora sprawdzające umiejętność wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.

 

Część pisemna tak jak w przypadku poziomu podstawowego sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania różnych tekstów. Zadania mają, więc podobną formę, ale różnią się stopniem trudności. Dodatkowo osoby przystępujące do egzaminu rozszerzonego muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.

1. Rozumienie ze słuchu obejmuje dwukrotne odtworzenie trzech krótkich tekstów (mogą to być teksty informacyjne, np. komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, teksty narracyjne) i rozwiązanie związanych z nimi zadań (mogą to być zadania zamknięte – prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór).

2. Rozumienie tekstu czytanego to trzy teksty (informacyjne, publicystyczne, narracyjne, literackie) o łącznej długości ok. 2 stron A4 i rozwiązanie związanych z nimi zadań (mogą to być zadania typu dobieranie, wielokrotny wybór, które sprawdzają rozumienie tekstu; drugi typ zadań to test luk sprawdzający znajomość struktur leksykalno-gramatycznych).

3. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych to dwa zadania, wśród których mogą się znaleźć zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk.

4. Wypowiedź pisemna polega na napisaniu 1 tekstu o długości 200-250 słów. Zdający wybiera jeden z trzech tematów, wśród których mogą pojawić się takie formy wypowiedzi jak opis, opowiadanie, recenzja, rozprawka.

 

< powrót